MENU

Adatvédelmi tájékoztató

Hatályos: 2018. május 25. napjától

I. Bevezetés

Jelen dokumentum (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy megfelelő tájékoztatást nyújtson a Joy Hotels Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ,,Adatkezelő”), mint a Continental Hotel Budapest (cím: 1074 Budapest, Dohány utca 42-44.; a továbbiakban: „Szálloda”) üzemeltetője által a természetes személyek személyes adatainak kezelésével összefüggésben végzett tevékenységekről. A Tájékoztatóban foglaltak különösen az alábbi nemzeti és európai uniós jogszabályok ide vonatkozó rendelkezésein alapszanak:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, azaz az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.);
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.);
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.);
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.);
 • a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.);
 • Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 38/2010. (XII. 2.) számú rendelete az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről (Önkr.);
 • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvmtv.);
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Nlktv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.).
 • a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.)
 • a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabstv.)
 • a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (Stattv.)
 • az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet (OSTAPr.);
 • évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról (Hmtv.);
 • 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról (Hmtv vhr.);
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.)

A Tájékoztató szövege magyar nyelven folyamatosan elérhető és visszakereshető a https://continentalhotelbudapest.com/hu/adatvedelem weboldalon, valamint papíralapon az Adatkezelő székhelyén, továbbá az adatkezelés tényleges helyszínén, a 1074 Budapest, Dohány utca 42-44. szám alatt.

Kérjük, hogy a Tájékoztatót figyelmesen olvassa át!

II. Az Adatkezelő

 • Név: Joy Hotels Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Rövidített elnevezése: Joy Hotels Kft.
 • Székhely / Tevékenységi központ: 1195 Budapest, Üllői út 283.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-177739 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
 • Adószám: 24695198-2-43
 • Telefon: +36 1 815 1000
 • Fax: +36 1 815 1001
 • Elektronikus elérhetőség: continentalbudapest@zeinahotels.com
 • Tényleges adatkezelés címe: 1074 Budapest, Dohány utca 42-44.


Tényleges adatkezelés elérhetőségei

III. Fogalmak

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

„tevékenységi központ”:

 • a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni;
 • b) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak;

„képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a GDPR 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;

„felügyeleti hatóság”: egy tagállam által a GDPR 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;

„felügyeleti hatóság”: egy tagállam által a GDPR 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;

 • a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;
 • b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
 • c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;

„személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:

 • a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy
 • b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;

„releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét;

„nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre, vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre;

„harmadik ország”: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

IV. Adatkezelés

1. Szállásfoglalás adatkezelése

1.1. Ajánlatkérés

A vendégek számára biztosított annak lehetősége, hogy elektronikus úton ajánlatot kérjenek be az Adatkezelőtől, és annak ismeretében döntsenek rendezvény-szolgáltatás tárgyában. Szobafoglalás tekintetében ilyen lehetőség nem biztosított.

Kezelt adatok köre Adatkezelési cél Adatkezelési jogalap
Név (vezetéknév, keresztnév) Vendéggel való kapcsolatfelvétel, további kapcsolattartás, vendég beazonosítása, vendégek egymástól való megkülönböztetése, célzottabb kiszolgálás, tájékoztatás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások árairól, valamint feltételeiről Hozzájárulás
Cégnév Vendéggel való kapcsolatfelvétel, további kapcsolattartás, vendég beazonosítása, vendégek egymástól való megkülönböztetése, célzottabb kiszolgálás, tájékoztatás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások árairól, valamint feltételeiről Hozzájárulás
E-mail cím Vendéggel való kapcsolatfelvétel, további kapcsolattartás, célzottabb kiszolgálás, tájékoztatás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások árairól, valamint feltételeiről Hozzájárulás
Telefonszám Vendéggel való kapcsolatfelvétel, további kapcsolattartás, célzottabb kiszolgálás, tájékoztatás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások árairól, valamint feltételeiről Hozzájárulás
Tervezett létszám Célzottabb kiszolgálás, tájékoztatás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások árairól, valamint feltételeiről Hozzájárulás
Érkezés ideje, távozás ideje Célzottabb kiszolgálás, tájékoztatás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások árairól, valamint feltételeiről Hozzájárulás
Szállásigény (szobák száma) Célzottabb kiszolgálás, tájékoztatás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások árairól, valamint feltételeiről Hozzájárulás
Rendezvény jellege Célzottabb kiszolgálás, tájékoztatás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások árairól, valamint feltételeiről Hozzájárulás
Termek száma Célzottabb kiszolgálás, tájékoztatás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások árairól, valamint feltételeiről Hozzájárulás

Az adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás - az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (GDPR 6. cikkely (1) bekezdés a) pont);

Az adatkezelés időtartama:

 • Foglalás elmaradása vagy jogkövetkezmények nélküli lemondása esetén az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek;
 • Szerződéskötés meghiúsulása, illetőleg szerződés megszűnése esetén a szerződéskötés meghiúsulását, illetőleg szerződés megszűnését követő 5 (öt) évig;
 • Vendég hozzájárulásának visszavonásáig;

Adatszolgáltatás elmaradásának következményei kezelt adatok köre: az Adatkezelőnek nem áll módjában ajánlatot, illetőleg tájékoztatást nyújtania szolgáltatások árairól, valamint feltételeiről.

1.2. Online, valamint elektronikus levél útján történő szállásfoglalás

Az Adatkezelő weboldalán (https://continentalhotelbudapest.com/), valamint az Adatkezelő continentalreservation@zeinahotels.com e-mail címén keresztül a vendégek számára biztosított annak a lehetősége, hogy a szálláshelyet online módban vagy elektronikus levél útján foglalják le.

Az Adatkezelő weboldaláról egy, a Navarino Services Limited által kezelt integrált internet foglalómotor (angolul: Internet Booking Engine [IBE]) (link: https://gc.synxis.com/rez.aspx?Chain=19832&Hotel=64553&locale=en-EN) érhető el, és használható a szállásfoglalás érdekében. A foglalás során megadott alábbi adatok az Adatkezelő által alkalmazott Maistro ügyviteli szoftverbe kerülnek felvitelre.

Kezelt adatok köre Adatkezelési cél Adatkezelési jogalap
Név (vezetéknév, keresztnév) Vendéggel való kapcsolatfelvétel, további kapcsolattartás, vendég beazonosítása, vendégek egymástól való megkülönböztetése, szobafoglalási igény feldolgozása, adott szoba és az érintett vendég összekapcsolása, adott szoba foglalása, célzottabb kiszolgálás, számla kiállítása, számviteli kötelezettség teljesítése, szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése Hozzájárulás

Jogi kötelezettség teljesítése

Szerződés teljesítése
Cím (lak- vagy tartózkodási) [ország, irányítószám, város, utca, házszám] Vendéggel való kapcsolatfelvétel, további kapcsolattartás, vendég beazonosítása, vendégek egymástól való megkülönböztetése, szobafoglalási igény feldolgozása, adott szoba és az érintett vendég összekapcsolása, adott szoba foglalása, célzottabb kiszolgálás, számla kiállítása, számviteli kötelezettség teljesítése, szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése Hozzájárulás

Jogi kötelezettség teljesítése

Szerződés teljesítése

1.3. Telefonos szállásfoglalás

Az Adatkezelő telefon útján is értékesíti a Szálloda szobáit, amelyet követően írásbeli megerősítést/megrendelést igényel a vendégektől.